Методична скарбничка

УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІУЧНІВ  НА УРОКАХ БІОЛОГІЇОдним із важливих напрямів оновлення навчального процесу в загальноосвітній школі науковцями визначається компетентнісний підхід. За умов трансформації українського суспільства особливої значущості набувають питання формування в молоді нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Чим потужніший життєвий ресурс людини, чим ширші її соціальні можливості, тим легше здолати кризові настрої, оволодіти конструктивно-перетворювальною позицією.
Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві й соціальні ролі, випускник української школи має володіти певними якостями, уміннями:
· бути гнучким, мобільним, конкурентоспроможним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
· критично мислити;
· використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем;
· генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них; · володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;
· уміти запобігати будь-яким конфліктним ситуаціям та виходити з них;
· цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
· уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;
· дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої цінності;
 · бути здатним до вибору численних альтернатив, що пропонує сучасне життя. Сформувати ці якості, підготувати випускника школи до безболісного його входження у суспільство, у доросле життя – одне з основних завдань у розвитку основ життєвої компетентності учнів, що стоять перед педагогами загально освітньої школи.
Одним із ефективних засобів формування основ життєвої компетентності учнів є створення умов для інтеракції не тільки в позаурочний час, а й в процесі засвоєння навчального матеріалу на уроках. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки завдяки постійній, активній взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де й учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання і розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого коллективу.

Немає необдарованих дітей – є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку.
І. Мороз

Алгоритм роботи вчителя при проведенні  інтерактивного уроку:
v визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці;
v ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо);
v планування уроку - етапи, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді;
v вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття;
v мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо;
v забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми;
v надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час;
v забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя).
Зразки інтерактивних вправ, які доцільно використовувати
на уроках біології
Прийом
Зміст роботи
Знайди пару
Порівняти (об’єднати) перелік певних назв, визначень понять і т. ін. і знайти пару.
Вірю - не вірю
Учитель або учні висловлюють певні твердження, з якими інші учні класу або погоджуються, або ні. Якщо не погоджуються, то пояснюють, чому сааме.
Аукціон

Вимагає від учнів швидкості та уміння давати конкретну, узагальнену відповідь. Учні «продають» на аукціоні правильні відповіді –поняття, що вивчаються в межах теми, терміни, що вивчатись на уроці і т. ін.
Викликаю асоціацію
Учням пропонується висловити асоціації, що виникли у них при слові . Учитель застосовує цей прийом на початку та в кінці вивчення теми, щоб показати учням, наскільки розширилися їхні знання й багатшими стали  асоціації.
П’ять речень
Робота організовується в динамічних групах (по 4 об’єднуються учні, що сидять на парних та непарних партах), кожен з учнів каже речення, що є продовженням попереднього. Так за допомогою п’яти речень учні складають коротку характеристику будь-якого явища, процесу або об’єкту.
Естафета

Виконання завдань по черзі, відповідь на кожне наступне запитання є продовженням попередньої відповіді. Запитання записані на картках і передаються з парти на парту.
Розминка
Коротка відповідь на запитання, що ставить учням учитель.
Мікрофон

Передаючи одне одному  уявний мікрофон, учні відповідають на питання або висловлюють власну думку щодо проблеми, завдання. Висловлювання можуть бути окремими, а можуть доповнювати або продовжувати попереднє.
Так-ні
Учитель або учні називають поняття, які пов'язані з темою, що вивчається, а учні знаходять відповідь, ставлячи навідні запитання, відповідати на які можна лише “так” або “ні”.
Власні приклади
Учні наводять самостійно дібрані цікаві приклади до теми уроку (випереджальне домашнє завдання) або доповнюють зміст проблеми, що вивчається, власними прикладами.
Бліц-опитування
Учитель у швидкому темпі ставить учням запитання, а учні дають одну або декілька  правильних відповідей. За необхідності вони можуть доповнювати та розширювати відповіді своїх однокласників.
Роблю висновок

Учні роблять висновки, узагальнення, синтезують (комбінують елементи вивченого в єдине ціле), оцінюють рівень виконання роботи, рівень власних досягнень, досягнень інших учнів і класу в цілому. Прийом у залежності від потреби можна застосовувати на будь-якому етапі уроку.
Вернісаж
Учні готують малюнки тварин, рослин, пейзажі, що стосуються теми, яка вивчається. Малюнки розміщають на дошці, учні доповнюють їх власними розповідями.
Сніжна грудка
Слово – речення – питання – відповідь.
Перший учень проговорює слово, що стосується даної теми, другий складає речення з цим словом, третій складає питання до цього слова, а четвертий відповідає на нього.Ні в кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.
К. Пекес
Ефект від використання інтерактивних прийомів максимальним буде тільки тоді, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, при цьому врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу.
Демократизація навчання, що є потребою суспільства, неможлива без осучаснення уроку. Уроку, який проводиться для учнів і заради учнів. Майстерність учителя сьогодні полягає у творчому підході до конструювання уроків, у постійному прагненні підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності шляхом новітніх організаційних форм. При цьому значющою залишається реалізація на уроці виховних, розвивальних та освітніх завдань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.                Гін А. Прийоми педагогічної техніки / А. Гін. – Луганськ.: Янтар., 2004. – 84 с.
2.                Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці / Л. Голодюк // Рідна школа. – 2001. - №9.- С.15-18.
3.                Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології / Нісімчук А.С.,  Падалка О.С., Шпак О.Т. -  К.:Просвіта, 2000. – 368 с.
4.                 Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. - К.: В.С.К., 2003. - 192 с.
5.                Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти  / І.П. Підласний  – К.: Слово, 2006. - 616с.
6.                Сучасна біологія для учнів у рольових іграх : навч.-метод. посіб. / уклад. К. М. Задорожний, Т. П. Клименко. - Х. : Основа, 2005. - 94 с.Немає коментарів:

Дописати коментар